Det årlige delegeretmøde (årsmøde) er det øverste og vigtigste organ i DBU Fyns organisation. Det er her medlemsdemokratiet - klubbernes direkte indflydelse - udøves mest direkte.

Årets møde afholdes i Vissenbjerg Kultur- og Idrætscenter onsdag den 1. marts, 2023. 
Der bydes på spisning fra kl. 17.00 med efterfølgende mødestart kl. 18.00.

Delegeretmødet er klubbernes mulighed for at få direkte indflydelse på, hvordan der skal spilles fodbold på Fyn, og hvem der skal repræsentere dem som bestyrelsesmedlemmer hos DBU Fyn. Det er således her, at forslag behandles, og valg til DBU Fyns bestyrelse foregår. 

Det er den demokratiske foreningstradition, som DBU Fyn er bygget op om - præcist som i klubberne. Da klubberne er medlemmer hos DBU Fyn, har de naturligvis også mulighed for at indgive forslag og stemme. 

Se dagsorden+
 1. Valg af dirigent.

 2. DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger beretning for det forløbne år.
  Beretningen forelægges delegeretmødet til godkendelse.

 3. Regnskabet fremlægges til godkendelse, og budget for indeværende budgetår forelægges.

 4. Behandling af indkomne forslag.

 5. Valg af forretningsudvalgsmedlem.
  På valg er: Hans Martin Møller (villig til genvalg)

 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er: Mette Gregersen (villig til genvalg), Kim Johansen (villig til genvalg) og Henrik Gaunsbæk (udtræder)

 7. Valg af medlemmer til disciplinærudvalget
  a) Valg af formand i lige år. Valgperiode 2 år
  b) Valg af 2 medlemmer i ulige år. Valgperiode 2 år
  På valg er: Ole Mikkelsen (villig til genvalg) og Casper Falkenberg (udtræder)
  c) Valg af 2 medlemmer i lige år. Valgperiode 2 år

 8. Valg af medlemmer og suppleanter til Appeludvalget
  a) Valg af formand i ulige år. Valgperiode 2 år
  På valg er Søren Godskesen (villig til genvalg)
  b) Valg af 1 medlem i ulige år. Valgperiode 2 år
  På valg er Claus Bo Larsen (villig til genvalg)
  c) Valg af 1 medlem i lige år. Valgperiode 2 år
  d) Valg af 2 suppleanter. Valgperiode 1 år
  På valg er: Ole Larsen (villig til genvalg) og Bent Hjortebjerg (villig til genvalg).

 9. Eventuelt


Tilmeld nu

Alle klubber kan frem til og med 24. februar tilmelde to personer, som vil være stemmeberettigede på delegeretmødet. 

Det er gratis at deltage.


Se tilmeldte klubber.


Send forslag senest 1. februar

Der kan indsendes forslag til ændringer af turneringsreglementetDBU Fyns love og propositioner/rammer. Se rammerne for de forskellige aldersgrupper her:

Børn
Ungdom
Senior

Forslag til ændringer skal sendes til info@dbufyn.dk.

Vel mødt til årsmøde i fynsk fodbold blandt gode, fynske fodboldkollegaer!