DBU Børneklub er for de klubber og klubledere, som ønsker at gøre noget særligt ud af børnefodbolden i klubben, og som derfor ønsker at samarbejde med DBU Fyn om at løfte børnemiljøet i deres klub. Det har Næsby Boldklub gjort den seneste tid, og nu kan de som den første klub på Fyn kalde sig godkendt DBU Børneklub.

0BEC944A B17A 4813 AE8B 4F4FC67C2BF8
Mandag den 21. marts var klubrådgiver Arne Appelgren på besøg i Næsby BK. Han havde blandt andet dette banner med, som er et synligt bevis på, at Næsby BK nu må kalde sig DBU Børneklub.

 

Som fodboldklub skal man opfylde fire forudsætninger for at kunne kalde sig DBU Børneklub. Det handler om, at man skal:

Derudover er der ydermere en lang række anbefalinger til, hvordan man som fodboldklub kan udvikle og forbedre sit børnefodboldmiljø til glæde og gavn for alle børnespillerne. Et eksempel på en anbefaling, som de i Næsby Boldklub ønsker at efterleve, er, at der er minimum én børnetræner pr. otte spillere på alle hold. Dette skal sikre, at alle børn oplever sig set og hørt til hver eneste træning, og dermed er det klubbens mål at give alle børnene endnu bedre fodboldoplevelser.

Her kan du læse om, hvordan Næsby Boldklub har iværksat initiativer i forhold til de fire forudsætninger for at blive DBU Børneklub.

 

Økonomisk og organisatorisk prioritering af børnefodbolden i Næsby BK

I forhold til den organisatoriske prioritering af børnefodbolden har klubben valgt at deltidsansætte en børneudviklingschef, Lenni Lund, der har det overordnede ansvar for børneafdelingen og implementeringen af DBU Børneklub i Næsby Boldklub.

Derudover er børnemiljøet forankret godt i bestyrelsen, hvor man har besluttet, at bestyrelsesmedlem, Mikkel Bo Mikkelsen, holder møde med børneudviklingschefen og de to børneudviklingstrænere hver 14. dag. Derudover er der på hver årgang udpeget to forældrekoordinatorer, som hjælper med alt det praktiske på årgangene, og disse afholder bestyrelsesmedlem, Peter Rasmussen, forældrekoordinatormøder med hver anden måned, hvor børneudviklingschefen også deltager. Endelig deltager klubbens børneudviklingschef på klubbens bestyrelsesmøder en gang hvert halve år og beretter om udviklingen i klubbens børneafdeling.

Ansættelsen af både børneudviklingschefen og to børneudviklingstrænere er eksempler på, hvordan klubben både prioriterer børnefodbolden økonomisk og organisatorisk. Samtidigt bliver trænerne opfordret til løbende at holde øje med og bestille materialer til holdene, så det blandt andet sikres, at børnene har de bedste materialer, og at alle børn altid har en bold hver. Dette er naturligvis også et eksempel på, hvordan klubben allokerer de nødvendige økonomiske ressourcer til børneafdelingen, hvilket er en forudsætning for at kunne kalde sig DBU Børneklub.

 

To børneudviklingstrænere er ansat i Næsby

Næsby Boldklub har valgt at ansætte hele to børneudviklingstrænere, som via sparring, supervision og praktisk planlægning skal sørge for, at DBU’s børnesyn efterleves i klubben, og at kvaliteten i træningen øges.

Martin Skøtt er ansat i en halvtidsstilling, og han har ansvaret som børneudviklingstræner for hele pigeafdelingen samt U10-U12 på drengesiden. Herudover er Michael Johansen tilknyttet som børneudviklingstræner for de mindste drenge fra U5 til U9.

De to børneudviklingstrænere skal være klubbens garanter for, at børnetrænerne er klædt godt på både fodboldfagligt og pædagogisk. Det er vigtigt for klubben, at de to børneudviklingstrænere er ude på banerne i det tidsrum, hvor U5 til U12 træner og er synlige og kommer rundt til alle hold.

Hovedopgaven for de to børneudviklingstrænere er at understøtte børnetrænerne fagligt på banen. De skal træne børnetrænerne gennem en form for mesterlære eller supervision af træningerne. Det er særligt vigtigt for klubben, at alle børnetrænerne får hjælp til, hvordan hele årgangen kan træne sammen samtidigt med, at både de bedste og de nye udvikles.

Implementering af DBU’s børnesyn i klubben

Klubbens børneudviklingschef har lavet en trænerfolder, som bliver udleveret til alle trænere i klubben. Heri står DBU’s børnesyn, og det bliver forklaret, hvad det betyder for den enkelte træner.

Børnesynet vil også være på dagsordenen på de syv årlige trænermøder, hvor der skal tales om DBU’s børnesyn og om, hvordan det går med efterlevelsen af det i klubben.

I forhold til italesættelsen af børnesynet overfor forældrene i klubben, vil børneudviklingschefen være med på alle årgangenes forældremøder, hvor både DBU’s børnesyn og klubbens status som DBU Børneklub vil blive italesat.

Børnesynet vil desuden blive forklaret til de ældste børnespillere (U11 og U12) på spillermøder, hvor børneudviklingschefen og børneudviklingstræneren deltager. Fra U5-U10 bliver det italesat og vist i praksis i træningen og ved kampe.

D20D9FCC B901 400C AD32 9B2455CD4165 Plakaten, der skal gøre klubbens medlemmer og forældre klogere på børnerettighederne er blevet hængt op et centralt sted i klubben lige ved indgangen til cafeteriet og ved udgangen til multibanen.

 

Ny børnepolitik i Næsby Boldklub

Som led i arbejdet med at blive godkendt som DBU Børneklub har Næsby BK nedskrevet og vedtaget en ny børnepolitik. Denne indeholder blandt andet en politik for omklædning og brug af mobiltelefoner og sociale medier. Samtidigt er der også nedskrevet en procedure for, hvordan hændelser om mobning (også digital mobning) skal håndteres af trænerne i klubben. Derudover indeholder børnepolitikken også holdninger omkring, hvordan man i klubben inddeler hold og tager højde for gruppedynamikker og fx venskaber, træningsparathed, sociale kompetencer og fagligt niveau.

Endelig har klubben lavet en procedure, som sikrer systematisk indhentning af de lovpligtige børneattester, og sikret, at ansvaret er lagt hos en administrator, som sikrer, at børneattester indhentes for alle trænere og andre i foreningen, der i klubregi har omgang med børn under 15 år.

 

 

Ovenstående viser, hvordan Næsby Boldklub har arbejdet med at leve op til forudsætningerne for at blive DBU Børneklub. Men klubben er også i gang med en lang række andre tiltag, som skal forbedre børnefodboldmiljøet. Et vigtigt aspekt er uddannelse af klubbens børnetrænere.

 

Fokus på uddannelse af børnetrænerne

Hvert år i februar og august gennemgår klubben alle trænerteams og sikrer, at hvert team har en træner, der minimum har gennemført C1 og C2-træneruddannelserne.

En gang om året tilbyder klubben C1 og C2-trænerkurserne til nye trænere, og derudover tilbydes der løbende kurser for videreudvikling, så trænerne i klubben er så kvalificerede som muligt.

Endelig afholdes der årligt syv møder for alle trænerne i børneafdelingen, og mindst to af disse møder er med instruktører udefra, der styrker fagligheden og giver ny inspiration til trænerne.

 

I Næsby Boldklub er de naturligvis glade for nu officielt at kunne kalde sig DBU Børneklub, men børneudviklingschef, Lenni Lund, understreger også, at det er en lang proces, som langt fra er slut:

”Det er selvfølgelig dejligt, at vi nu kan kalde os DBU Børneklub, og vi synes også allerede, at vi er kommet langt i udviklingen af vores børnemiljø, men vi er jo langt fra færdige. Det er en lang proces. Man implementerer ikke bare et nyt børnesyn henover natten, og det kommer også til at tage tid at leve op til mange af de andre anbefalinger, der ligger i DBU Børneklub”, forklarer Lenni Lund.

 

 

Er I blevet inspireret til at udvikle jeres eget børnefodboldmiljø?

Hvis I er blevet inspireret til selv at udvikle børnefodboldmiljøet i jeres egen klub, kan I se nærmere på konceptet ”DBU Børneklub” og de anbefalinger, der ligger heri, lige her.

 

 

I er også altid velkomne til at tage fat i jeres lokale klubrådgiver, Niels Nielsen eller Arne Appelgren, og høre mere om, hvordan I kan udvikle jeres børnefodboldmiljøer i tråd med DBU’s nye børnestrategi.

 

Jesper Luth Nielsen2024
Klubrådgiver Jesper Luth-Nielsen
Klubrådgivning i følgende kommuner: Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart og Nordfyn. 29451504
Arne 2024
Bogholder Arne Appelgren
Økonomi 21323557