DBU Fyns årlige delegeretmøde (årsmøde) afholdes i Vissenbjerg Kultur- og Idrætscenter mandag den 24. februar, 2020.

Der bydes på den traditionsrige wienerschnitzel kl. 17.00 med efterfølgende mødestart kl. 18.00.

Delegeretmødet er klubbernes mulighed for at få direkte indflydelse på, hvordan der skal spilles fodbold på Fyn, og hvem der skal repræsentere dem som bestyrelsesmedlemmer hos DBU Fyn. Det er således her, at forslag behandles, og valg til DBU Fyns bestyrelse foregår. 

Det er den demokratiske foreningstradition, som DBU Fyn er bygget op om - præcist som i klubberne. Da klubberne er medlemmer hos DBU Fyn, har de naturligvis også mulighed for at indgive forslag og stemme. 


Send forslag og tilmeld jer nu


Der kan indsendes forslag til ændringer af turneringsreglementetDBU Fyns love og propositioner. Forslag til ændringer skal sendes til info@dbufyn.dk senest 26. januar.

Alle klubber kan deltage med to stemmeberettigede personer på DBU Fyns delegeretmøde. 


Reform af dansk breddefodbold til afstemning

En af de ting klubberne skal tage stilling til på delegeretmødet er, om der skal ske en reform af dansk breddefodbolds organisering, herunder en evt. fusion af DBU Fyn og DBU Jylland til et fælles DBU Bredde Vest.

Se mere om det her.


Dagsorden for mødet

 Derefter følges denne dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger beretning for det forløbne år. Beretningen forelægges delegeretmødet til godkendelse.
 3. Regnskabet fremlægges til godkendelse, og budget for indeværende budgetår forelægges.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af forretningsudvalgsmedlem.
  Afgående er: Hans Martin Møller.
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 
  Afgående er: John Emil Johansen, Ole Hansen og Paul-Ejner Hauge.
 7. Valg af medlemmer til disciplinærudvalget
  a) Valg af formand i lige år. Valgperiode 2 år.
       Afgående er: Torben Hansen
  b) Valg af 2 medlemmer i ulige år. Valgperiode 2 år
  c) Valg af 2 medlemmer i lige år. Valgperiode 2 år
       Afgående er Jørgen Andersen og Jan Andersen
 8. Valg af medlemmer og suppleanter til Appeludvalget
  a) Valg af formand i ulige år. Valgperiode 2 år
  b) Valg af 1 medlem i ulige år. Valgperiode 2 år
  c) Valg af 1 medlem i lige år. Valgperiode 2 år
       Afgående er: Erik Rosengård
  d) Valg af 2 suppleanter. Valgperiode 1 år
       Afgående er: Ole Larsen og Bent Hjortebjerg.
 9. Eventuelt

Vel mødt til årsmøde i fynsk fodbold!