DBU Fyns Delegeretmøde: Onsdag den 28. februar 2018

DBU Fyns delegeretmøde er de fynske klubbers mulighed for at få direkte indflydelse på en række forhold omkring fynsk fodbold. Sæt derfor kryds i kalenderen den 28. februar 2018, så I kan gøre jeres indflydelse gældende.

DBU Fyns Delegeretmøde afvikles onsdag d. 28. februar kl. 18.00 i Langeskov Hallen.
Der vil være spisning fra kl. 17.00-17.45. Selve mødet indledes kl. 18.00 med følgende dagsorden:

DAGSORDEN:
1: Valg af dirigent
2: DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger beretning for det forløbne år. Beretningen forelægges delegeretmødet til godkendelse.
3: Regnskabet fremlægges til godkendelse, og budget for indeværende budgetår forelægges.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af forretningsudvalgsmedlem. Afgående er: Kaj Johansen.
6: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Afgående er: John Emil Johansen, Ole Hansen, Paul-Ejner Hauge
7: Valg af medlemmer til diciplinærudvalget
a) Valg af formand i lige år. Valgperiode 2 år. Afgående er Torben Hansen
b) Valg af 2 medlemmer i ulige år. Valgperiode 2 år.
c) Valg af 2 medlemmer i lige år. Valgperiode 2 år. Afgående er Jørgen Andersen, Jan Andersen.
8: Valg af medlemmer og suppleanter til Appeludvalget.
a) Valg af formand i ulige år. Valgperiode 2 år *
b) Valg af 1 medlem i ulige år. Valgperiode 2 år
c) Valg af 1 medlem i lige år. Valgperiode 2 år. Afgående er Jan Bramsen. 
d) Valg af 2 suppleanter. Valgperiode 1 år. Afgående er Erik Rosengaard og Claus Bo Larsen. 
9: Eventuelt.

* Note til dagsordens punkt 8 a. 
Da den valgte formand Michael Jensen har trukket sig fra udvalget, skal der på delegeretmødet vælges en ny formand for en 1-årig periode. 

Som altid kan klubberne lade sig repræsentere af to stemmeberettigede personer. Der åbnes for tilmelding den 8. februar - nærmere info følger.

Forslag fra de fynske klubber
Sædvanen tro byder delegeretmødet på afstemning om en række forslag.  

Klubberne har mulighed for at stille forslag til behandling på delegeretmødet. De skal indsendes til DBU Fyn senest 31. januar 2018.
Alle materialer til delegeretmødet offentliggøres senest 14 dage før afvikling af mødet.

Vel mødt til DBU Fyns delegeretmøde 2018.

Log ind