MENU

Sådan behandles disciplinærsager hos DBU Fyn

I lyset af de mange sager om afbrudte kampe, som fynsk fodbold har oplevet i 2015, tydeliggøres her, hvordan disciplinærsager behandles hos DBU Fyn - herunder bl.a. en skærpelse i forhold til afbrudte kampe grundet vold og trusler.

Når DBU Fyn modtager en indberetning fra en klub eller en dommer, så iværksættes der en behandling af sagen rent administrativt.

Denne behandling indeholder en høringsfase, hvor parterne i den pågældende sag – oftest to klubber - får mulighed for, at afgive deres version af sagen herunder indsende evt. dokumentation, som kan bruges i den videre behandling. Dette kan eksempelvis være billed- eller videomateriale. I sager hvor dommere er involveret vil også de skulle afgive høringssvar.

-     - Det er vigtigt at slå fast, at behandlingen af sager tager den tid det nu tager. Vi skal i alle sager uanset karakter, sikre et validt grundlag for at træffe en afgørelse, og derfor er høringsfasen hvor klubberne kan komme med deres versioner ekstremt vigtigt. Derfor kan behandlingen af sager også trække ud, men vi tilstræber os naturligvis en hurtig og effektiv behandling af alle sager, lyder det fra Claus Gramm Pedersen, administrationschef ved DBU Fyn.

Klubrepræsentanter i Disciplinærudvalgt træffer afgørelserne

Når DBU Fyn har modtaget høringssvar fra sagens parter aktiveres DBU Fyns Disciplinærudvalg, der består af repræsentanter fra de fynske klubber. Udvalget består af to bestyrelsesmedlemmer valgt af klubberne på DBU Fyns delegeretmøde samt af tre klubfolk udpeget af DBU Fyns bestyrelse. Det er disse fem personer, der behandler og træffer afgørelser i alle disciplinærsager, der vedrører fynsk breddefodbold. Disciplinærudvalgets medlemmer modtager en sags akter skriftligt fra DBU Fyn og afgiver herefter deres votering i sagen. Ud fra de afgivne voteringer fastsætter Disciplinærudvalget en sanktion, som tildeles den skyldige part i en sag. Sagens parter modtager herefter afgørelsen skriftligt fra DBU Fyn. I afgørelsen fremgår også vejledning til ankemuligheder i DBU Fyns system.

Særligt om afbrudte kampe grundet vold og trusler

DBU Fyn har nu skærpet proceduren i forbindelse med kampe afbrudt grundet vold og trusler:

Når en kamp afbrydes, suspenderes de implicerede hold automatisk, og begge de implicerede holds kampe udsættes midlertidigt, indtil der foreligger en afgørelse af, hvem der var skyld i afbrydelsen. Skyldsspørgsmålet afgøres af DBU Fyns Disciplinærudvalg. Det skyldige hold kan først spille kampe igen, når klubben overfor DBU Fyn har præsenteret en handleplan for, hvordan lignende episoder skal undgås fremover. Det skal ske på et personligt møde, og handleplanen skal godkendes af DBU Fyn. Herefter vil en DBU Fyn-observatør følge holdets kommende kampe. Hvis holdet ikke præsenterer en handleplan inden for en uge, efter den er kendt skyldig i afbrydelsen, taberdømmes klubben i kampe, der i den mellemliggende periode er blevet udsat.

Alle klubber får besked fra DBU Fyn, såfremt deres kampe mod de implicerede klubber udsættes.

Forebyggende, foregribende og indgribende indsats

I kølvandet på en række sager i foråret blev der i juni måned fastlagt en indsats af DBU Fyns bestyrelse, som skal være med til eliminere problemet vold og trusler i fynsk fodbold. Indsatsen blev inddelt i tre faser – forebyggende, foregribende og indgribende.

Den forebyggende indsats handler blandt andet om at italesætte fairplay og god adfærd ude i klubberne, således at klubberne også bliver en aktiv medspiller i kampen for at få problemet til livs.

Skulle DBU Fyn blive bekendt med klubber, der ikke efterlever fairplaybegreberne, men hvor der ikke foreligger konkrete sager, indkaldes disse til en samtale med DBU Fyn, hvor man kan drøfte hvordan man skal gebærde sig i forbindelse med afviklingen af fodboldkampe. Dette er den foregribende indsats.

Den indgribende indsats iværksættes ved konkrete sager. Det er her, at Disciplinærudvalget udsteder sanktioner i form af bøder og karantæner, når nogen har forset sig på eller uden for banen. Det er også her, at Disciplinærudvalget afgør skyldsspørgsmålet i forbindelse med afbrudte kampe, og den skyldige part suspenderes, indtil den på et personligt møde fremlægger en handleplan, som skal godkendes af DBU Fyn.

Fariplay er et fælles ansvar

Hos DBU Fyn arbejder man løbende på at sikre, at så mange kampe som muligt afvikles inden for fairplay-begrebernes rammer. En høj succesrate kræver dog en fælles indsats af alle parter.

-     - Det er i alles interesse, at vi får mindsket antallet af sager med afbrudte kampe, og derfor vil vi fra DBU Fyns side godt appellere til, at klubberne sætter fokus på fairplay og god adfærd i klubberne, således at vi ved fælles hjælp kan komme problemerne til livs, lyder opfordringen fra DBU Fyns formand Bjarne Christensen.

Spørgsmål til ovenstående rettes til:

Claus Gramm Pedersen, administrationschef
gram@dbufyn.dk
D: 63115998, M: 51460358

Log ind