Referat - Delegeretmøde 2017

Referat af delegeretmøde afholdt den 1. marts 2017 i Langeskov-Hallen med følgende:

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent. 
2. DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger beretning for det forløbne år. Beretningen forelægges delegeretmødet til godkendelse.
3. Regnskabet fremlægges til godkendelse, og budget for indeværende budgetår forelægges. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Valg af forretningsudvalgsmedlem. Afgående er: Hans Martin Møller 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode. Afgående er: Mette Gregersen, Kim Johansen og Jakob Lyder
7.  Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter til Appeludvalget. Afgående er: Michael Jensen, Torben Povlsen. Suppleanter: Søren Godskesen og Jan Bramsen
8.  Eventuelt.

Formand Bjarne Christensen bød de delegerede velkommen til årets delegeretmøde. 

Ad. pkt. 1: Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Ib Ketelsen som dirigent, hvilket de delegerede bakkede op om.

Ad. pkt. 2: Formanden eller hans stedfortræder aflægger beretning for det forløbne år.
Beretningen forelægges delegeretmødet til godkendelse.
Formand Bjarne Christensen aflagde mundtlig beretning for det forløbne år. 
Beretningen blev godkendt.

Ad. pkt. 3: Regnskabet fremlægges til godkendelse, og budget for indeværende budgetår forelægges.
Claus Gramm Pedersen fremlagde årsrapport for 2014/2015, og budget for indeværende år. 
Regnskabet blev godkendt og budgettet taget til efterretning.

Ad. pkt. 4: Behandling af indkomne forslag

Forslag der blev behandlet på DBU Fyns delegeretmøde
Indhold Udfald
Forslag 1-4 Ændring af det disciplinære system Godkendt
Forslag 5 Hvem kan indgive proteste/anke Godkendt
Forslag 6 Forlængelse af prøveperiode på fælles turnering Godkendt
Forslag 7 Benyttelse af 1. års seniorer på U19 drenge Godkendt
Forslag 8 Benyttelse af 1. års seniorer på U18 piger Godkendt
Forslag 9  Genbrug af spillere på kvinde S1 og S2 Godkendt
Forslag 10 Ændring af propositionerne kvinde senior Godkendt
Forslag 11  Automatisk op- og nedrykning i ungdom Trukket


Som konsekvens af at forslag 1-4 blev vedtaget trådte en alternativ dagsorden i kraft, da der skulle vælges medlemmer til disciplinærudvalget samt medlemmer og suppleanter til appeludvalget. 

Ad. pkt. 5: Valg af forretningsudvalgsmedlem. 
Hans Martin Møller blev genvalgt for en 3-årig periode som medlem af forretningsudvalget.

Ad. pkt. 6: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 
Der var genvalg til Mette Gregersen, Kim Johansen og Jakob Lyder. Begge blev valgt for en 2-årig periode.

Ad. pkt. 7: Valg af medlemmer til disciplinærudvalget 
Torben Hansen, Hårby, blev valgt som formand for en 1-årig periode. 
Jørgen Andersen, ØB, og Jan Andersen, Lumby, blev valgt som medlemmer for en 1-årig periode.
Jonas Egeberg Olsen, Utopia, og Ole Mikkelsen, Otterup, blev valgt som medlemmer for en 2-årig periode.

Ad. pkt. 8: Valg af medlemmer og suppleanter til Appeludvalget
Michael Jensen, S.f.B., blev valgt som formand for en 2-årig periode
Søren Godskesen, MG&BK, blev valgt som medlem for en  2-årig periode
Jan Bramsen, B1909, blev valgt som medlem for en 1-årig periode
Som suppleanter for en 1-årig periode blev valgt Erik Rosengaard og Claus Bo Larsen.

Ad. pkt. 9: Eventuelt
Claus Gramm Pedersen orienterede forsamlingen om persondataloven og mulige konsekvenser for fynsk fodbold. 
Herefter takkede Preben Schack for DIF's ærestegn, og forsikrede forsamlingen om, at han nok skal være på banen de næste mange år også.

Finn Pedersen fra Rudkøbing BK opfordrede klubberne til at sørge for rettidig kampplægning. 

Også Mathias Bjørnø, formand fra FFK udbad sig ordet under eventuelt, og han havde et fælles ønske for fynsk fodbold - hav fokus på fairplay og respekt, 

Bjarne Christensen takkede dirigent Ib Ketelsen for på fornemste vis at have guidet forsamlingen igennem delegeretmødet.

Mødet sluttede med et trefoldigt leve for unionen.

Delegeretmødet blev optaget på lydspor, der kan rekvireres ved administrationen.